014-บทว่าด้วย ซิกรุ้ลลอฮฺ เกี่ยวกับการไปมัสยิด, การเข้าและออกจากมัสยิด

You may also like...