015-บทว่าด้วย ซิกรุ้ลลอฮฺ เกี่ยวกับการเข้าและออกจากมัสยิด, เมื่ออยู่ในมัสยิด

You may also like...