016-บทว่าด้วย ซิกรุ้ลลอฮฺและมารยาทเมื่ออยู่ในมัสยิด, ความประเสริฐของการอะซาน

You may also like...