022-บทว่าด้วย การตักบีเราะตุ้ลอิหฺรอม, ดุอาอิฟติตะฮฺ

You may also like...