หน้า 097-099 | ตะเซาวุฟ : อย่าลำพองตน อย่าโอ้อวด อย่ามักมากในการกิน อย่าพูดมาก

You may also like...