หน้า 099-100 | ตะเซาวุฟ : การเตาะบะฮฺ ความเกรงกลัวอัลลอฮฺ ความสันโดษ ความอดทน

You may also like...