032-บทว่าด้วย ซิกรุ้ลลอฮฺขณะสุญูด’ [EP.2] / ขณะเงยจากสุญูดและนั่งระหว่างสองสุญูด [EP.1]

You may also like...