บรรดาคุณธรรมอันสูงส่ง : บทที่ 3 : ความสมถะต่อโลกดุนยา / บทที่ 4 : ความอดทน

You may also like...