067-การกล่าวเศาลาวาตแต่บรรดานบีและวงศ์วานของพวกท่าน…

You may also like...