alisuasaming .org

ศัพท์อาหรับที่เกี่ยวกับอาหารและงานเลี้ยง

        ชาวอาหรับมีความละเอียดอ่อนทางภาษาอย่างเอกอุ โดยเฉพาะชื่อเรียกหรือ “นาม” จะมีการแยกแยะด้วยนามเฉพาะ ไม...