HIGHLIGHT

        ผลการสำรวจสถิติล่าสุดที่ออกมาในปีค.ศ.2008  ยืนยันว่า  ความพยายามในการบิดเบือนภาพลักษณ์ของศาส…
บรรยายล่าสุด
เรียนกิตาบล่าสุด
บทความล่าสุด
งานเขียนล่าสุด