alisuasaming .org

วิชาเตาฮีด [EP.1]

อบรมคุณธรรมและจริยธรรม มัสยิดนูรุ้ลฮิดาย่าติ้ลอิสลาม (ท่าเรือคลองเตย) วิชา เตาฮีด ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

บาปใหญ่ : 41.ไม่เชื่อต่อ ‘เกาะฎอ เกาะดัร’ [EP.2]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ ดาว...

บทที่ 4 : การละหมาดวันศุกร์ : เงื่อนไขในการที่ละหมาดวันศุกร์จะใช้ได้ (เศาะฮฺ) : 5.ต้องทำเป็นญะมาอะฮฺที่มีสี่สิบคนพร้อมอิมาม [EP.6] (หน้า 40)

ตำราที่ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ) สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่) ถ....

370.เรื่องราวที่ให้วิทยปัญญาและความรู้ [EP.13-หะดีษที่ 60-61]

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีน ดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถาน...

370.เรื่องราวที่ให้วิทยปัญญาและความรู้ [EP.12-หะดีษที่ 60]

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีน ดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถาน...

สอนหนังสือว่าด้วยประวัติโดยสังเขปของอิมามอัชชาฟีอีย์

เทปเสียงสอนหนังสือว่าด้วยประวัติโดยสังเขปของอิมามอัชชาฟีอีย์ ดวน์โหลดหนังสือ * (เป็นบทหนึ่งของหนังสือเล่มใหญ่ที่ถูกคัดออ...

บาปใหญ่ : 41.ไม่เชื่อต่อ ‘เกาะฎอ เกาะดัร’ [EP.1]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ ดาว...

บทที่ 4 : การละหมาดวันศุกร์ : เงื่อนไขในการที่ละหมาดวันศุกร์จะใช้ได้ (เศาะฮฺ) : 5.ต้องทำเป็นญะมาอะฮฺที่มีสี่สิบคนพร้อมอิมาม [EP.5] (หน้า 39)

ตำราที่ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ) สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่) ถ....