พึงระวังการทำบาป

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
พึงระวังการทำบาป
/
@สุเหร่ากองอาสาจาม มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ บ้านครัว
26 เราะมะฎอน 1442 / 8 พ.ค. 64