ความดีในงานสาธารณกุศล (ฟีสะบีลิลลาฮ์)

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
ความดีในงานสาธารณกุศล (ฟีสะบีลิลลาฮ์)
/
@งานสาธารณกุศลคนสวนหลวง