อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 75 ซูเราะฮฺ อัล-บะกอเราะฮฺ

“พวกสูเจ้ายังจะปรารถนาอย่างยิ่งยวดต่อการที่พวกเขาจะยอมศรัทธาแก่พวกสูเจ้า กระนั้นหรือ ทั้งๆที่จริงๆแล้วมีชนกลุ่มหลุ่มหนึ่งจากพวกนั้นได้สดับรับฟังพระดำรัสของ อัลลอฮฺ แล้วพวกเขาก็บิดเบือนพระดำรัสนั้นภายหลังการที่พวกเขาได้ไตร่ตรองมันแล้วโดย ที่พวกเขาก็รู้”

มูลเหตุแห่งการประทาน

อายะฮฺนี้ประทานลงมาในเรื่องของชาวอันศอรที่เคยเป็นพันธมิตรกับยะฮูดีย์และระหว่างพวกเขามีความเป็นเพื่อนบ้านและการดื่มนมร่วมกัน ชาวอันศอรมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าหากว่าพวกยะฮูดีย์นั้นเข้ารับอิสลาม (อัล-บะห์รุ้ลมุฮีฏ)

อิบนุ อับบาส (ร.ฎ.) และมุกอติลกล่าวว่า: พระดำรัสนี้ (อายะฮฺที่ 75) ประทานลงมาในเรื่องของบุคคลจำนวน 70 คน ที่ท่านนบีมูซา (อ.ล.) เคยเลือกพวกเขาไว้ เพื่อไปเข้าเฝ้าพระองค์อัลลอฮฺ (ณ ภูเขาฏูริสีนา) พร้อมกับท่าน ครั้นเมื่อพวกเขาไปพร้อมกับท่านนบีแล้ว พวกเขาก็ได้สดับรับฟังพระดำรัสของอัลลอฮฺ (تعالى) ที่ทรงมีบัญญัติใช้และบัญญัติห้าม

ต่อมาพวกเขาได้กลับมายังกล่มชนของพวกเขา ฝ่ายผู้มีความซื่อสัตย์ก็ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาได้สดับรับฟัง และกลุ่มหนึ่งจากพวกเขากล่าวว่า: พวกเราได้สดับรับฟังจากพระดำรัสของพระเจ้าว่า: หากพวกสูเจ้ามีความสามารถในการกระทำสิ่งเหล่านี้ได้พวกสูเจ้าก็จงกระทำเถิด และหากพวกสูเจ้ามีความประสงค์ พวกสูเจ้าก็อย่าได้กระทำและไม่เป็นบาปแต่อย่างใด?”

และทัศนะของนักอรรถาธิบายอัลกุรอ่านส่วนมากถือว่า: อายะฮฺนี้ถูกประทานลงมาในเรื่องราวของบรรดาผู้ที่เปลี่ยนแปลงอายะฮฺที่ว่าด้วยการขว้าง (ตามคดีลักษณะอาญาในการผิดประเวณีของผู้สมรสแล้ว) และคุณลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัด (صلى الله عليه وسلم) (อัตตัฟซีร อัลมุนีร; ดร.วะฮฺบะฮฺ อัซ-ซุฮัยลีย์ เล่ม 1/196, อัสบาบุนนุซุล ของอัล-วาหิดีย์ หน้า 15)

Default image
อาลี เสือสมิง