อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 79 ซูเราะฮฺ อัล-บะกอเราะฮฺ

“ดังนั้นความวิบัติจึงเกิดแก่บรรดาผู้ที่เขียนคัมภีร์ขึ้นด้วยมือของพวกเขา เอง แล้วกล่าวว่า “สิ่งนี้มาจาก ณ  อัลลอฮฺ” เพื่อพวกเขาจะได้แลกเปลี่ยนมันกับราคาอันน้อยนิด ดังนั้นความวิบัติจึงเกิดแก่พวกเขาเนื่องด้วยสิ่งที่มือของพวกเขาเขียนขึ้น และความวิบัตินั้นย่อมเป็นของพวกเขาเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาแสวงหาเอาไว้”

มูลเหตุแห่งการประทาน

อัน-นะสาอีย์ บันทึกรายงานจากอิบนุอับบาส (ร.ฎ.) ว่า: อายะฮฺนี้ประทานลงมาในเรื่องของชนแห่งคัมภีร์ (ยะฮูดีย์-นัศรอนีย์)

อิบนุ อบีหาติม บันทึกรายงานจากสายรายงานของอิกริมะฮฺจากอิบนุ อับบาส (ร.ฎ.) ว่า: อายะฮฺนี้ประทานลงมาในเรื่องของเหล่าปุโรหิตชาวยะฮูดีย์ พวกเขาพบว่าคุณลักษณะของนบีมุฮัมมัด (صلى الله عليه وسلم)  มีบันทึกอยู่ในคัมภีร์เตารอตว่า  “ท่านนบีมีตาคม ตาโต สูงปานกลาง (ไม่สูงชะลูดและไม่เตี้ย) ผมหยักโศก ใบหน้างดงาม” แล้วพวกเขาก็ลบคุณลักษณะนั้นออกไปจากคัมภีร์เนื่องจากความริษยาและความอธรรม หรือพวกเขาได้กล่าวว่า : เราพบว่านบีในคัมภีร์เป็นคนสูงชะลูด มีนัยน์ตาสีน้ำเงิน มีผมสยาย (ไม่หยักโศก)” (ลุบาบุนนุกูล หน้า 14, อัตตัฟซีร อัลมุนีร 1/203)

Default image
อาลี เสือสมิง