บทสรุป

บทความ ความจริง…จากพระเจ้า? ที่ปรากฏในเว็บไซต์ http://religionoftruth.atfreeforum.com เป็นบทความของกลุ่มญะมาอะฮฺหนึ่งที่อ้างว่าเป็นการเขียนขึ้นด้วยการดลใจของพระเจ้า ในบทความซึ่งปริ้นท์ออกมามีจำนวน 12 หน้านี้ (มีเนื้อหาลงท้ายที่หน้า 11/12) สอดแทรกคำถามชวนสงสัยและเคลือบแคลงต่อหลักศรัทธา (อะกีดะฮฺ) ของชาวมุสลิมโดยเฉพาะอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ เกือบทุกช่วงของเนื้อหาจะมีการตั้งคำถามสอดแทรกอยู่

ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคำถามที่มีเป้าประสงค์ในการสั่นคลอนหลักศรัทธาและความเชื่อที่ถูกต้องของมุสลิมผู้ถือในศาสนาอิสลาม เนื้อหาบางตอนบ่งชี้ชัดเจนว่าผู้เขียนบทความไม่เชื่อในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ สวรรค์ และนรกโดยแอบอ้างถ้อยความจากคัมภีร์อัล-กุรอานและอัล-หะดีษมาประกอบเพื่อสนับสนุนความเชื่อของผู้เขียนทั้งๆ ที่หลายถ้อยความจากคัมภีร์ อัล-กุรอานและอัล-หะดีษที่ถูกยกมาประกอบคำอธิบายนั้น ได้หักล้างและขัดแย้งกับคำอธิบายหรือบทสรุปที่ผู้เขียนได้นำเสนอในบทความ

จึงกล่าวได้ว่าบทความที่ถูกเขียนขึ้นนี้เป็นการเจือสมระหว่างความจริงกับความเท็จ ความถูกต้องในบางแง่มุมกับความผิดพลาดคลาดเคลื่อนอันเกิดจากการตีความและความเข้าใจเอาเองของผู้เขียน เมื่อความจริงกับความเท็จได้ถูกทำให้ปนเปและคละเคล้ากันจนยากที่จะจำแนกแยกแยะ

ความสับสนและความขัดแย้งจึงปรากฏอยู่เสมอในเนื้อหาของบทความ ทำให้ข้อเท็จจริงคลุมเครือและไม่ประจักษ์ว่าสิ่งใดเท็จ สิ่งใดจริง สำหรับผู้ที่มีภูมิความรู้เกี่ยวกับหลักศรัทธาที่ถูกต้องไม่ถึงขั้นเอกอุ การเชื่อตามคำชักจูง ชี้ชวนในบทความนี้จึงเป็นสิ่งที่มุสลิมจำต้องระวังและหลีกห่าง เพราะความสับสนและหลงผิดเป็นของคู่กัน

การตั้งคำถามในบทความนี้เป็นการตั้งคำถามถึงสิ่งที่เป็นความเร้นลับ (อัล-ฆ็อยบฺ) ซึ่งเป็นสิทธิสงวนสำหรับพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันกิยามะฮฺ บรรดาสัญญาณหรือเครื่องหมายของวันกิยามะฮฺ การฟื้นคืนชีพ การกล่าวถึงสภาพของวันกิยามะฮฺภายหลังการเป่าสังข์ครั้งแรกหรือครั้งที่สอง และเรื่องนรก สวรรค์ ทั้งหมดเป็นความเร้นลับที่ผู้ศรัทธาจะรับรู้ได้โดยผ่านการบอกเล่าของคัมภีร์อัล-กุรอานและอัล-หะดีษที่รายงานจากท่านรสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีคำถามในอีกหลายประเด็นที่ผู้เขียนบทความได้เขียนไว้ ซึ่งเราไม่ได้ให้ความสำคัญในการตอบหรือหักล้าง เนื่องจากเป็นสิ่งที่มุสลิมผู้อ่านสามารถใช้สติปัญญาและหลักศรัทธาอันเป็นภูมิความรู้ขั้นพื้นฐานที่มีอยู่ในการตอบหรือหักล้างได้โดยไม่ยากนัก

สิ่งที่เราผู้เป็นมุสลิม ซึ่งศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับสามารถกระทำได้ก็คือ ศรัทธาและเชื่อมั่นตามที่กิตาบุลลอฮฺและสุนนะหฺระบุเอาไว้โดยไม่ต้องก้าวล่วงสู่การตีความ การอธิบายโดยพละการ หรือการใช้สติปัญญาที่มีขีดจำกัดก้าวล่วงไปยังสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงสงวนสิทธิเอาไว้เฉพาะพระองค์ เพราะเราคือผู้ยอมจำนนต่อพระองค์โดยดุษฎี

เชื่อและศรัทธาในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบอกเอาไว้โดยพระวจนะของพระองค์และโดยการเผยแผ่ของท่านรสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ที่มีมาถึงเราว่าเป็นความจริง และความจริงที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) จะเป็นแสงสว่างนำทางให้แก่เราตราบจนเมื่อเราได้กลับคืนสู่พระองค์ด้วยหัวใจที่เปี่ยมศรัทธา ด้วยวัตรปฏิบัติที่งดงามตามมรรคาของพระองค์และศาสนทูตของพระองค์

وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ وَالهِدَايَةِ

(ศานติจงมีแด่ผู้ถือตามทางนำของพระองค์)

Default image
อาลี เสือสมิง