อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 104 ซูเราะฮฺ อัล-บะกอเราะฮฺ

“โอ้บรรดาผู้ศรัทธา พวกท่านจงอย่าพูดว่า: รออินา (หมายถึงจงฟังเราหรือจงใส่ใจในการฟัง ในภาษาของพวกยะฮูดีย์ถือเป็นคำบริภาษ มีความหมายว่า โง่, ซื่อบื้อ) และพวกท่านจงพูดว่า: อุนซุรนา (หมายถึง จงมองมายังเราหรือจงรอคอยเรา) และพวกท่านจงฟัง และสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธนั้นคือการลงทัณฑ์อันเจ็บแสบยิ่ง”

มูลเหตุแห่งการประทาน

อิบนุ อับบาส (ร.ฎ.) กล่าวไว้ในรายงานของอะฎออฺว่า : เรื่องดังกล่าวมีอยู่ว่า ชาวอาหรับเคยพูดคุยกันด้วยถ้อยคำนั้น ต่อมาพวกยะฮูดีย์ได้ยินชาวอาหรับกล่าวถ้อยคำนั้นกับนบี (صلى الله عليه وسلم) ทำให้พวกยะฮูดีย์แปลกใจนัก เพราะคำว่า “รออินา” ในภาษาของพวกยะฮูดีย์เป็นคำบริภาษที่น่าเกกลียด พวกยะฮูดีย์จึงกล่าวว่า: พวกเราเคยด่าทอมุฮัมมัดแบบลับๆ มาบัดนี้ พวกกท่านจงด่าทอมุฮัมมัดอย่างเปิดเผยเถิด เพราะนั้นเป็นภาษาของมุฮัมมัด”

 

พวกยะฮูดีย์จึงมาหาท่านนบี (صلى الله عليه وسلم) และกล่าวว่า: ดอ้มุฮัมมัด รออินา (จงฟังเราโดยใส่ใจแต่ในความหมายของพวกยะฮูดีย์คือ โง่ และซื่อบื้อ) และพวกยะฮูดีย์ก็หัวเราะขบขัน แต่ชายผู้หนึ่งจากชาวอันศ็อร คือ สะอฺด์ อิบนุ มุอ๊าซ รู้ทันถึงความหมายของถ้อยคำนั้น เพราะเขารู้ภาษาของพวกยะฮูดีย์เป็นอย่างดี

 

สะอฺด์จึงกล่าวว่า: “โอ้บรรดาศัตรูของ อัลลอฮฺ  เหนือพวกท่านคือการสาปแช่งของอัลลอฮฺ และขอสาบานต่อพระผู้ซึ่งชีวิตของมุฮัมมัดอยู่ในอำนาจพระองค์ หากว่าฉันได้ยินถ้อยคำนั้นหลุดออกมาจากคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่าน แน่นอนฉันจะฟันคอบุคคลนั้น” พวกยะฮูดีย์จึงกล่าวว่า: “ก็พวกท่านเองมิใช่หรือที่พูดถ้อยคำนั้น!” อัลลอฮฺ (تعالى) จึงทรงประทานอายะฮฺนี้ลงมา (อัสบาบุนนุซุล,อัล-วาหิดีย์ หน้า 18 / อัตตัฟซีร อัล-มุนีร 1/255)

 

อิบนุ อัล-มุนซิร บันทึกรายงานจากอัส-สุดดีย์ว่า: มีชาวยะฮูดีย์ 2 คนคือมาลิก อิบนุ อัศศอยฟฺ และริฟาอะฮฺ อิบนุ ซัยดฺ เมื่อสองคนนี้ได้พบนบี (صلى الله عليه وسلم) ทั้งสองก็กล่าวโดยพูดกับนบีว่า: “รออินา สัมอัก วัสมะอฺ ฆ็อยร่อ มุสมิอฺ” ชาวมุสลิมก็เข้าใจว่านี่เป็นถ้อยคำที่พวกชาวคัมภีร์ใช้ในการให้เกกียรติแก่นบีของพวกเขา พวกเขาจึงกล่าวสิ่งนั้นแก่นบี (صلى الله عليه وسلم) อัลลอฮฺ (تعالى) จึงทรงประทานอายะฮฺนี้ลงมา

 

อบูนุอัยม์ บันทึกรายงานไว้ใน “อัด-ดะลาอิล” จาสายรายงานของอัสสุดดีย์ อัศศ่อฆีร จากอัลกัลบีย์ จากอบีศอลิหฺ จากอิบนุอับบาส (ร.ฎ.) ว่า: “คำว่า “รออินา” ในภาษาของยะฮูดีย์คือคำด่าที่น่าเกลียด แล้วอิบนุอับบาส (ร.ฎ.) ก็กล่าวถึงเรื่องของสะอฺด์ อิบนุ มุอ๊าซ เหมือนกับรายงานแรกของอะฎออฺ

 

อิบนุ ญะรีร บันทึกรายงานจาก อัฎ-เฎาะหาก ว่า: มีชายผู้หนึ่งกล่าวว่า “อัรอินา สัมอัก” จนกระทั่งชาวมุสลิมพากันกล่าวถ้อยคำนั้น แล้วพระองค์อัลลอฮฺ (تعالى) ก็ทรงรังเกียจสิ่งดังกล่าว อายะฮฺนี้จึงประทานลงมา

 

และบันทึกรายงานจากเกาะตาดะฮฺว่า: พวกเขาเคยกล่าวคำว่า “รออินา สัมอัก” แล้วปรากฏว่าพวกยะฮูดีย์ได้มาและกล่าวเหมือนสิ่งนั้น อายะฮฺนี้จึงประทานลงมา

 

และอิบนุ ญะรีร บันทึกรายงานจากอะฎออฺ ว่า: คำว่า “รออินา” เป็นภาษาของชาวอันศ็อรในยุคก่อนอิสลาม (ญาฮิลียะฮฺ) อายะฮฺนี้จึงประทานลงมา และรายงานจาก อบุลอาลียะฮฺว่า: “ชาวอาหรับนั้นเมื่อพวกเขาพูดคุยในระหว่างกัน คนกนึ่งจะกล่าวกับเพื่อนของเขาว่า: “อัรอินี สัมอัก” ดังนั้นพวกเขาจึงถูกห้ามจากคำพูดเช่นนั้น” (ลุบาบุนนุกูลฯ หน้า 20)

Default image
อาลี เสือสมิง