สถานการณ์ของสเปนในช่วงก่อนการพิชิตของชาวอาหรับ

พวกวิสิโกธนับถือศาสนาคริสต์ศาสนานิกายแอเรียน (Arian Christianity) ซึ่งเชื่อว่าพระเยซูทรงมีสภาพเป็นทั้งพระผู้เป็นเจ้าและมนุษย์ในบุคคลเดียวต่างจากนิกายคาทอลิกที่เชื่อว่า พระเยซูมีสภาพเป็นมนุษย์ (นาซูต) เมื่ออยู่ในโลกและเป็นพระเจ้า (ลาฮูต) เมื่ออยู่ในสวรรค์ ดังนั้นนิกายแอเรียนของพวกวิสิโกธจึงไม่ได้รับการยอมรับจากพวกคริสเตียนนิกายอื่นๆ และยังถูกประณามอีกว่าเป็นพวกนอกรีต (Heretic)

ราชอาณาจักรวิซิกอทในปี ค.ศ. 500
ราชอาณาจักรวิซิกอทในปี ค.ศ. 500

ในระยะเวลาที่พวกโรมันตะวันออกเข้ามามีอิทธิพลในบริเวณตอนใต้ของสเปนโดยเฉพาะในเขตเอนดาลูเซีย (อัลอันดะลุส) นั้น อิทธิพลของพวกคาทอลิกและวัฒนธรรมโรมันก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ ในปีคศ.601 ก็ได้เกิดปฏิกริยาต่อต้านการเปลี่ยนศาสนาจากพวกที่นับถือนิกายแอเรียน ปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างสองนิกายนี้ได้ทำให้เกิดความวุ่นวายทางสังคมในสเปน

นอกจากนี้พวกวิสิโกธยังได้จัดให้มีการแบ่งชนชั้นทางสังคมขึ้น โดยการยกสถานภาพของพวกวิสิโกธขึ้นเป็นชนชั้นขุนนาง (Noble Caste) เพื่อให้มีความแตกต่างไปจากชาวพื้นเมืองเดิม (Hispano-Romans) ซึ่งส่วนใหญ่จะนับถือคริสต์ศาสนานิกายคาทอลิก

การแบ่งชนชั้นทางสังคมดังกล่าวได้เพิ่มมากขึ้นจนเกิดการต่อสู้ระหว่างชนชั้นขุนนางซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปกครองที่นิยมความรุนแรงแบบทหารกับพลเมืองในชนบท ความวุ่นวายของสเปนยังเกิดขึ้นภายในราชสำนักของพวกวิสิโกธอีกด้วย โดยเฉพาะปัญหาการสืบสันตติวงศ์ ในรัชสมัยของกษัตริย์วิทติซา (Wittiza คศ.700-709) ซึ่งชาวอาหรับเรียกพระองค์ว่า “ฆีฏอชะฮฺ” ได้ทรงสถาปนา เจ้าชายอาชิลา (Achila) พระราชโอรสองค์ใหญ่ให้ครองราชย์ร่วมกับพระองค์โดยหวังว่าเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ไปแล้ว เจ้าชายอาชิลาก็จะได้ครองบัลลังก์สืบต่อมา

เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ในปีคศ.709 ภายในราชสำนักได้เกิดความแตกแยกเนื่องจากปัญหาการสืบสันตติวงศ์โดยขุนนางส่วนใหญ่ได้เลือก เจ้าชายโรเดอริค (Roderick.Duke of Betica) ซึ่งชาวอาหรับเรียกว่า ลาซฺริกขึ้นเป็นกษัตริย์ ทางฝ่ายเจ้าชายอาชิลาผู้สูญเสียอำนาจจึงได้ขอความช่วยเหลือจากชาวอาหรับ (มัวร์) ที่อยู่ในแอฟริกาเหนือ ซึ่งในขณะนั้น เมืองคูต้า (Ceuta) หรือ ”ซิบตะฮฺ” ซึ่งเป็นเมืองท่าเหนือสุดของแอฟริกาเหนือ อยู่ตรงข้ามกับดินแดนสเปน อยู่ภายใต้การปกครองของเคานต์จูเลียน (Count Julian) หรือจูลิอัน ผู้ต่อต้านอำนาจของกษัตริย์โรเดอริค (ลาซฺริก) กษัตริย์องค์ใหม่ของพวกวิสิโกธ

ต่อมาเมื่อเจ้าชายอาชิลา ได้เสด็จลี้ภัยมายังเมืองคูต้า (ซิบตะฮฺ) เคานต์จูเลียนจึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังชาวอาหรับ (มัวร์) (Russell,Spain : A Companian to Spanish Studies , p.42)