เลข 13 หลักในบัตรประชาชน

ในปี พ.ศ. 2522 รัฐบาลไทยได้อนุมัติ “โครงการจัดทำเลขบัตรประจำตัวประชาชน” โดยกำหนดให้ประชาชนมีเลขประจำตัวเป็นรหัส 13 ตัว เพื่อใช้ในการติดต่อกับทางราชการหรือในการดำเนินธุรกิจอื่นๆ เลขรหัส 13 ถูกจัดแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังตัวอย่าง (3-1006-02652-38-5) 

ส่วนที่ 1 มี 1 หลัก หมายถึงประเภทบุคคลซึ่งมีอยู่ 7 ประเภท เช่น คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย คนต่างด้าว เป็นต้น

ส่วนที่ 2 มี 4 หลัก หมายถึงจังหวัด อำเภอ (รวมเรียกว่า สำนักทะเบียน)

ส่วนที่ 3 มี 5 หลัก หมายถึงกลุ่มของบุคคล ซึ่งจะแจกจ่ายเลขบัติประจำตัวตามระบบทะเบียนบ้าน หรือตามระบบสูติบัตรของแต่ละสำนักทะเบียน

ส่วนที่ 4 มี 2 หลัก หมายถึงลำดับที่บุคคลแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะแจกจ่ายเลขตามระบบทะเบียนบ้าน และหมายถึง ใบที่ของสูติบัตรในแต่ละเล่มตามระบบสูติบัตร

ส่วนที่ 5 มี 1 หลัก หมายถึงเลขตรวจสอบความถูกต้อง (Check Digit) ของเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้งหมด