ไอคิวกับอีคิว

ไอคิว (IQ) ย่อมาจาก Intelligence Quotient หมายถึง ระดับปัญญา เป็นดัชนีบ่งชี้ความสามารถทางปัญญาหรือความฉลาด ปัจจุบันมีแบบทดสอบมาตรฐานที่ให้ผลเป็นตัวเลขซึ่งสามารถบอกถึงระดับปัญญาของผู้เข้ารับการทดสอบว่าอยู่ในระดับใด

อีคิว (EQ) ย่อมาจาก Emotional Intelligence หมายถึง ปัญญาแห่งอารมณ์ หรือความเสถียรทางอารมณ์ การควบคุมและพัฒนาการทางอารมณ์ จริงๆ แล้วควรใช้ตัวย่อว่า EI แต่ผู้คนนิยมนำไปใช้คู่กับ IQ จึงเรียก EI ว่า EQ

บุคคลแรกที่เรียกคำว่า EQ (หรือ EI) คือ ปิเตอร์ ซาโลวียฺ (peter Salovey) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเยล และจอห์น เมเยอร์ (John Mqyor) แห่งมหาวิทยาลัยแฮมป์ไชส์ เมื่อต้นทศวรรษ 1990 คนที่จะถูกยอมรับว่ามีความเก่ง จะต้องมีไอคิวและอีคิวในเกณฑ์สูงพอกัน