หมวดหมู่ เปอริสัย บะฆี ซ่ากะลิยัน มุกัลลัฟ – อธิบาย อะกีดะฮฺอัฏเฏาะหาวียะฮฺ