มักกะฮฺ อัลมุกัรร่อมะฮฺ (مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ)

  บทความนี้  ภูมิใจเสนอข้อมูลโดยสรุปที่เกี่ยวกับชื่อเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์อิสลามและโลกมุสลิม  ทั้งนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น  สำหรับการค้นคว้ารายละเอียดที่มากขึ้นจากตำราเฉพาะทางต่อไป  วัลลอฮุวะลียุตเตาฟีก

1. มักกะฮฺ  อัลมุกัรร่อมะฮฺ  ( مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ )

นครหลวงของแคว้นอัลฮิญาซฺ,  มีประชากรราว  4  แสนคน  เป็นถิ่นเกิดของท่านศาสดามุฮำหมัด  (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)  เป็นสถานที่จาริกสำคัญที่สุดในศาสนาอิสลาม,  ในนครแห่งนี้มีอาคารบัยตุลเลาะฮฺ  อัลฮะรอม  (อัลกะอฺบะฮฺ),  มัสยิดฮะรอมและสถานที่สำหรับการประกอบพิธีกรรมฮัจญ์-อุมเราะฮฺ,  ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของโลก,  กษัตริย์  อิบนุ  สะอูดได้ผนวกรวมนครมักกะฮฺเข้าเป็นส่วนหนึ่งในราชอาณาจักรของตน  ในปีคศ.1924