เพียงพอแล้วด้วยความตายในการเป็นสิ่งตักเตือน

كَفى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا
“เพียงพอแล้วด้วยความตายในการเป็นสิ่งตักเตือน (ให้บทเรียนและอนุสติ)”

วจีนี้เป็นคำกล่าวของ อบูอะลี ฟุฏ็อยลฺ อิบนุ อิยาฎ อิบนิ มัสอู๊ด อัต-ตะมีมียฺ นักศูฟียฺผู้สมถะจากแคว้นคุรอสาน และพำนักอยู่ ณ นครมักกะฮฺ เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 187 (ตะฮฺซีบุตตะฮฺซีบ, อิบนุ หะญัร เล่มที่ 6 หน้า 520)

  • อิมาม อัซ-ซะฮะบียฺ ใน “สิยัรฺ อะอฺลาม อัน-นุบะลาอฺ” เล่มที่ 8 หน้า440 ระบุว่า : อิบรอฮีม อิบนุ อัล-อัชอัษ รายงานว่า : ฉันเคยได้ยิน อัล-ฟุฏ็อยลฺ กล่าวว่า….”
  • อิมาม ซัยนุดดีน อัล-อิรอกียฺ ใน “อัล-มุฆนียฺ อันหัมลิลอัสฟารฺ ฟิล อัสฟารฺ” เล่มที่ 4 หน้า 64 ว่า : “เป็นที่รู้กันดีว่า เป็นคำพูดของ อัล-ฟุฏ็อยลฺ อิบนุ อิยาฎ ซึ่ง อัล-บัยฮะกียฺ เล่าไว้ใน “อัซ-ซุฮฺด์”
  • อัล-ฟัตตะนียฺ ใน “ตัซฺกิเราะฮฺ อัล-เมาวฺฎูอาต” หน้า 213
  • อัล-อิจญ์ลูนียฺ ใน “กัชฟุลเคาะฟาอฺ” เล่มที่ 2 หน้า 164