การหัวเราะของผู้ศรัทธานั้นคือความเผลอไผลอันเกิดจากหัวใจของเขา

ضَحْكُ الْمُؤْمِنِ غَفْلًةٌ مِنْ قَلْبِه
“การหัวเราะของผู้ศรัทธานั้นคือความเผลอไผลอันเกิดจากหัวใจของเขา”

วจีนี้เป็นคำกล่าวของ อิมาม อัล-หะสัน อัล-บะเศาะรียฺ (ร.ฮ.)

  • อิมาม อัซ-ซะฮะบียฺ ระบุไว้ใน “สิยัรฺ อะอฺลาม อัน-นุบะลาอฺ” เล่มที่ 4 หน้า 585
  • อบูนุอัยมฺ ใน “อัล-หิลยะฮฺ” เล่มที่ 2 หน้า 258
  • อิมาม อัล-หะสัน อัล-บะเศาะรียฺ (อบูสะอีด อัล-หะสัน) อิบนุ อบีอัล-หะสัน ยะส็ารฺ เมาวฺลา

ซัยดฺ อิบนิ ษาบิต อัล-อันศอรียฺ (ร.ฎ.) เป็นนาย (สัยยิด) ของผู้คนในยุคสมัยของท่านทั้งในด้านความรู้และการปฏิบัติ มีสายรายงานระบุว่า ท่านดื่มนมจากท่านหญิง อุมมุสละมะฮฺ (ร.ฎ.) ท่านเสียชีวิตในเดือนเราะญับ ปีฮ.ศ. 110