บรรดาความดีของเหล่าผู้ประพฤติชอบคือบรรดาความเสื่อมเสียของเหล่าผู้ใกล้ชิด

 ” حَسَنَاتُ الْأَبْرارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ “
“บรรดาความดีของเหล่าผู้ประพฤติชอบคือบรรดาความเสื่อมเสียของเหล่าผู้ใกล้ชิด” (ซึ่งมีสถานภาพพิเศษ ณ พระองค์อัลลอฮฺ)

วจีนี้เป็นคำกล่าวของ อบู สะอีด อัล-คอรฺร็อซฺ (อะหฺมัด อิบนุ อีซา อัล-บัฆดาดียฺ) นักศูฟียฺผู้เป็นสหายของซุนนูน อัล-มิศรียฺ , อัส-สะรียฺ ,อัน-นะบาญียฺ และ บิชร์ อัล-หาฟียฺ เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 286

  • อัล-กอรียฺ ใน “อัล-อัสร็อรฺ อัล-มัรฺฟูอะฮฺ หน้า 113
  • อัล-ฟัตตะนียฺ ใน “ตัซกิเราะฮฺ อัล-เมาวฺฎูอาต” หน้า 188
  • อัล-อิจญ์ลูนียฺ ใน “กัชฟุลเคาะฟาอฺ” เล่มที่ 1 หน้า 428 ทั้งหมดระบุว่า เป็นคำพูดของ อบูสะอีด อัล-คอรฺร็อซฺ