ส่วนหนึ่งจากข้อคิดเตือนใจของท่าน อบู อัด-ดัรฺดาอฺ (ร.ฎ.)

1. “พวกท่านจงแสวงหาความรู้ หากพวกท่านไร้ความสามารถ พวกท่านก็จงรักบรรดาผู้มีความรู้ หากพวกท่านไม่รักบรรดาผู้มีความรู้ พวกท่านจงอย่าชิงชังพวกเขา”

2. “ความวิบัติเป็นของผู้ที่ไม่รู้เพียงครั้งเดียว และหากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงประสงค์ พระองค์ย่อมสอนให้ผู้นั้นได้รู้ และความวิบัติเป็นของผู้ที่รู้แต่ไม่ปฏิบัติ เป็นความวิบัติถึง 7 ครั้ง”

  

3. “แท้จริงบ่าวนั้นเมื่อเขาปฏิบัติด้วยการภักดีต่ออัลลออฺ (ซ.บ.) อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ย่อมทรงรักษาบ่าวผู้นั้น เมื่อใดที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงรักบ่าวผู้นั้น พระองค์ย่อมบันดาลให้บ่าวผู้นั้นเป็นที่รักยังสรรพสิ่งที่ถูกสร้างของพระองค์ เมื่อใดที่บ่าวประพฤติตนด้วยการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) พระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ย่อมทรงกริ้วบ่าวผู้นั้น เมื่อใดที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงกริ้วบ่าวผู้นั้นแล้ว พระองค์ย่อมบันดาลให้บ่าวผู้นั้นเป็นที่โกรธเคืองยังสรรพสิ่งที่ถูกสร้างของพระองค์”

 

4. “พึงทราบเถิด ท่านทั้งหลายจงเรียนรู้และสั่งสอนความรู้นั้น เพราะแท้จริงผู้ที่รู้และผู้ที่เรียนรู้ย่อมเสมอกันในผลานิสงส์ และย่อมไม่มีความดีอันใดในหมู่ผู้คนหลังจากบุคคลทั้งสองนั้น” 

 

5. “ส่วนหนึ่งจากความเข้าใจของบุคคล คือการมีความนุ่มนวล (เรียบง่าย) ในการดำรงชีวิตของเขา” 

 

6. “ผู้ศรัทธามิได้ทำทานด้วยทานใดอันเป็นที่รักยิ่งยังอัลลอฮฺ (ซ.บ.) มากไปกว่าอนุสติที่ผู้ศรัทธานั้นได้ตักเตือนกลุ่มชนของตนด้วยอนุสตินั้น แล้วพวกเขาก็แยกย้ายกันไปโดยอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ให้พวกเขาได้รับประโยชน์ด้วยอนุสตินั้น”

 

7.”สุดยอดของศรัทธา คือการอดทนต่อคำตัดสิน ยินดีต่อลิขิต บริสุทธิ์ใจต่อการมอบหมาย และยอมจำนนโดยสิโรราบต่อพระผู้อภิบาล” 

 

8. “จงขอความคุ้มครองต่อพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ให้พ้นจากความสำรวมอันกลับกลอก” มีผู้กล่าวขึ้นว่า : อะไรคือความสำรวมอันกลับกลอก? อบู อัด-ดัรฺดาอฺ (ร.ฎ.) ตอบว่า : คือการที่เรือนร่างถูกมองเห็นด้วยสายตาว่ามีความสำรวม แต่หัวใจหาได้มีความสำรวมอันใดไม่!”

 

9. “บุตรมนุษย์เอ๋ย จงเหยียบย่ำบนแผ่นดิน อีกไม่นานดอก แผ่นดินนั้นจะเป็นสุสานของเจ้า บุตรมนุษย์เอ๋ย อันที่จริงชีวิตคือวันเวลา ทุกคราที่วันหนึ่งผ่านไป บางส่วนของเจ้าก็ย่อมผ่านไปแล้ว บุตรมนุษย์เอ๋ย เจ้ายังคงทำลายช่วงอายุขัยของเจ้าอย่างต่อเนื่องนับแต่วันที่มารดาของเจ้าคลอดเจ้าออกมา” 

 

10. “อาศรมของบุคคลที่เป็นมุสลิม คือ บ้านของเขา เขาย่อมระงับยับยั้งลิ้นของตน อวัยวะเพศและสายตาของตนภายในบ้านนั้น พึงระวังที่ชุมนุมตามท้องตลาด เพราะมันทำให้เพลิดเพลินและไร้แก่นสาร”

 

(จาก “ศิฟะตุศศอฟวะฮฺ” อิบนุ อัล-เญาซียฺ)