1. สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับแห่งประเทศไทย , พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฺพร้อมความหมายภาษาไทย ; ศูนย์กษัตริย์ ฟะฮัด เพื่อการพิมพ์อัลกุรอานฺ อัลมาดีนะห์ อัลมูเนาวาเราะห์ ราชอาณาจักร ซาอุดีอาราเบีย , ฮิจเราะฮฺศักราช 1419

 

2. กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก ; สำนักพิมพ์ส.วงศ์เสงี่ยม , กรุงเทพฯ (ไม่ปรากฏปีพิมพ์)

 

3. อรุณ บุญชม ; อัลฟิกฮฺ (นิติศาสตร์อิสลาม) ; M.K.IMAGE CO.LTD ; ศูนย์หนังสือมานพ วงศ์เสงี่ยม , กรุงเทพฯ (ไม่ปรากฏปีพิมพ์)

 

4. ราชบัณฑิตยสถาน ; พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ; บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด กรุงเทพฯ พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2539

 

5. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส046 กฎหมายอิสลาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ ; โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว กรุงเทพฯ (พ.ศ.2531)

 

6. มุฮำมัด อะลี อัศศอบูนีย์ ; ร่อวาอิอุล-บะยาน ตัฟซีรอายาต-อัลอะหฺกาม ; ดารุศ-ศอบูนีย์ (ไม่ปรากฏปีพิมพ์)

 

7. ดร.วะฮฺบะฮฺ อัซ-ซุหัยฺลีย์ : อัต-ตัฟซีรฺ อัล-มุนีรฺ ฟี อัล-อะกีดะฮฺ วัชชะรีอะฮฺ วัล-มินฮัจฺญ์ ; ดารุล-ฟิกร์ (ดามัสกัส) ; 1998

 

8. ชัยคฺฮาฟิซ อิบนุ อะฮฺหมัด อาล-หุกมีย์ : มุคตะศ็อร มะอาริญิล-กอบู๊ลฺ บิ ชัรฺหิ สุล-ละมิลวุศูล อิลาอิล-มิลอุศูล , ดารุศ-ศอฟวะฮฺ (ไคโร) ฮ.ศ.1414

 

9. อบูบักรฺ ญาบิรฺ อัล-ญะซาอิรีย์ : มินฮาญุ้ล-มุสลิมฺ , ดารุส-สลาม (ไคโร) , 1991

 

10. ดร.ยูซุฟ อัล-ก็อรฎอวีย์ : อัล-หะลาล วัล-หะรอม ฟิล-อิสลาม , มักตะบะฮฺ วะฮฺบะฮฺ (ไคโร) ; 2007

11. ดร. มุศตอฟา อัล-คิน และคณะ : อัล-ฟิกฮุล มันฮะญีย์ อะลา มัซฮับฺ อัล-อิหม่าม อัชชาฟิอีย์ , ดารุลก่อลัม (ดามัสกัส) ; 1992

 

12. ดร.วะฮฺบะฮฺ อัซฺ-ซุหัยลีย์ : อัล-ฟิกฮุล-อิสลามีย์ ว่า อะดิลล่าตุฮู ; ดารุล-ฟิกริ (ดามัสกัส) , 1989

 

13. ดร.วะฮฺบะฮฺ อัซฺ-ซุหัยลีย์ : อุศู-ลุลฟิกฮิ-อัลอิสลามีย์ ; ดารุล-ฟิกริ (ดามัสกัส) , 1996

 

14. ดร.ยูซุฟ อัล-ก็อรฺฎอวีย์ : ฟิกฮุศ-ศิยาม , ดารุศเศาะหฺวะฮฺ ,ดารุล-ว่าฟาอฺ , 1990

 

15. ดร.ยูซุฟ อัล-ก็อรฺฎอวีย์ : ฟิกฮุซฺ-ซะกาฮฺ , มักตะบะฮฺ วะฮฺบะฮฺ (ไคโร) , 1994

 

16. อัส-สัยยิด ซาบิกฺ : ฟิกฮุซฺ-ซุนนะฮฺ , ดารุล-ฟัตห์ลิล-อิอฺลาม อัล-อะรอบีย์ (อียิปต์) ; 1996

 

17. อับดุลลอฮฺ นาศิฮฺ อัล-วาน : ตัรบียะตุล-เอาลาดฺ ฟิล-อิสลาม , ดารุส-สลาม (ไคโร) ; 1996

 

18. ดร.มุศตอฟา อัลบุฆอ-มุหฺยิดดีน มิสตู : อัล-วาฟีย์ ฟี ชัรหิล-อัรบะอีน อัน-นะวาวียะฮฺ , ด๊ารฺ อิบนิ กะซีร (ดามัสกัส-เบรุต) ; 1994

 

19. อับดุลกอดิร อะหฺหมัด อะฏอ : ฮาซา หะลาล ว่า ฮาซา หะรอม , ดารุล-ฟะฎีละฮฺ (ไคโร) ; 1993

 

20. ดร.อบู ส่ารีอฺ มุฮำมัด อับ-ดุลฮาดีย์ : อัร-ริบา วัล-ก็อรฺฎ์ ฟิล ฟิกฮิล-อิสลามีย์ ; ดารุล-อิอฺติศอมฺ , 1985

 

21. ดร.มุฆอวิรีย์ อัส-สัยยิด อะหฺหมัด บะคีต : อิล-ละฮ อัร-ริบา ฯ , มัฏบะอะฮฺ อัล-ญะบะลาวีย์ (ไคโร) ; 1990

 

22. มุฮำมัด บะฮฺญัตฺ อุตัยบะฮฺ : มุหาฎ่อรอตฺ ฟี อัล-ฟิกฮิล-ญินาอีย์ อัล-อิสลามีย์ , มะอฺฮัด อัด-ดิรอซาตฺ อัล-อิสลามียะฮฺ (ไคโร) ; 1996

 

23. ดร.ศูฟีย์ หุซัยน์ อบูฏอลิบ : ตัฏบีก-อัชชะรีอะฮฺ อัล-อิสลามีย์ ฟี อัล-บิล๊าด อัล-อะรอบียะฮฺ , ดารุน-นะฮฺเฎาะฮฺ อัล-อะร่อบียะฮฺ (ไคโร) ; 1995

 

24. ดร.ริฟอัตฺ อัล-มะหฺญูบฺ : ดิรอซาตฺ อิกติศอดียะฮฺ อิสลามียะฮฺ , มะอฺฮัด อัด-ดิรอซาตฺ อัล-อิสลามียะฮฺ (ไคโร) ; 1996

 

25. ดร.อุมัร สุลัยมาน อับดุลลอฮฺ อัล-อัชก็อรฺ : นะหฺว่า ซะกอฟะฮฺ อิสลามียะฮฺ อะศีละฮฺ , ดารุน-นะฟาอิสฺ (จอร์แดน) ; 2002

 

26. ดร.มุฮำมัด อะลี อัล-ฮาชิมีย์ : ชัคศียะฮฺ อัล-มัรอะฮฺ อัล-มุสลิมะฮฺ , ดารุล-บะชาอิรฺ อัล-อิสลามียะฮฺ (เบรุต) ; 1994

 

27. คณาจารย์คณะอัชชะรีอะฮฺ วัล-กอนูน ม.อัลอัซฮัร (กรุงไคโร) : เกาะฎอยา ฟิกฮียะฮฺ มุอาศิเราะฮฺ , มัฏบะอะฮฺ อัล-อิควะฮฺฯ (ไคโร) ; 2002

 

28. ดร.อับดุลวะฮฺฮ๊าบฺ เหาว๊าสฺ : อะหฺกามุ้ล อุสเราะฮฺ ฟิล ฟิกฮิล-อิสลามีย์ , มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัรฺ (ไคโร) ; 1994

 

29. ดร.อับดุลกอดิร ร่อชีดฺ อับดุร-ร่ออู๊ฟ : อัฎ-วาอฺ อะลา อันนุซุมฺ อัล-อัสลามียะฮฺ , ด๊าร อัฏ-ฏิบาอะฮฺ อัล-มุฮำมะดียะฮฺ (ไคโร) ; 1991

 

30. ชัมซุดดีน มุฮำมัด อิบนุ มุฮำมัด อัล-คอฏีบ อัชฺ-ชัรบีนีย์ : มุฆนีย์ อัล-มุหฺตาจฺญ์ ฯ , ดารุล-กุตุบ อัล-อิลมียะฮฺ (เบรุต) ; 1994

 

31. อบูบักร อิบนุ อัส-สัยยิด มุฮำมัด ชะฏอ อัดดุมยาฏีย์ : หาชิยะฮฺ อิอานะฮฺ อัฏฏอลิบีน ฯ ดารุล-ฟิกริ (เบรุต) ; 1993

 

32. ตะกียุดดีน อบูบักร อิบนุ มุฮำมัด อัล-หุสัยนีย์ อัล-หุศอนีย์ : กิฟายะตุ้ล-อัคฺย๊าร ฯ , ดารุล-ค็อยรฺ (เบรุต) ; 1995

 

33. ยะหฺยา อิบนุ ชะร็อฟฺ อัน-นะวาวีย์ : กิตาบ อัล-อีฎอหฺ ฟี มะนาซิก อัล-หัจญ์ วัล อุมเราะฮฺ , ดารุล-บะชาอิรฺ อัลอิสลามียะฮฺ (เบรุต) ; 1996

34. ดร.ริฟอัต อัล-อิวะฎีย์ : อัน-นิซฺอมฺ อัล-มาลีย์ อัล-อิสลามีย์ , มะอฺฮัด อัด-ดิรอซาตฺ อัล-อิสลามียะฮฺ (ไคโร) ; 1997

 

35. ดร.ยูซุฟ กอซิม : อัล-วะญีซฺ ฟิล มีรอซ วัล-วะศิยะฮฺ , มะอฺฮัด อัด-ดิรอซาต อัล-อิสลามียะฮฺ (ไคโร) ; 1988

 

36. อัล-มุนญิด ฟี อัล-ลุเฆาะฮฺ วัล-อะอฺลาม , ดารุล-มัชริก (เบรุต) ; พิมพ์ครั้งที่ 41 ค.ศ.2005

 

37. ยาซีน รุชฺดีย์ : อัล-มะหฺซูร็อต , นะฮฺเฎาะฮฺ มิศฺร (ไคโร) ; 1992

 

38. ดร.อับดุลอะซีซ มุฮำมัด อัซฺซาม-ดร.อะหฺหมัด อับดุลฆอนีย์ ชาฮีน : อะหฺกาม อัซซะวาจฺญ์ วัฏ-ฏ่อลาก ฟี อัล-ฟิกฮิล อิสลามีย์ , มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร (ไคโร) ; 1994