สตรี 4 พี่น้องที่เป็นชายาของเคาะลีฟะฮฺ 4 ท่าน

มีสตรี 4 คนเป็นพี่น้องกันที่ต่อมากลายเป็นพระชายาของเคาะลีฟะฮฺ 4 ท่านในราชวงศ์อัล-อุมะวียะฮฺ สตรีทั้ง 4 คนนี้เป็นบุตรีของท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมรฺ อิบนิ อุษมาน อิบนิ อัฟฟาน (ร.ฎ.) คือ พระนาง อับดะฮฺ (عَبْدَة) พระนางอาอิชะฮฺ พระนางอุมมุสะอีด และพระนางรุกอยยะฮฺ

–  พระนางอับดะฮฺเป็นพระชายาในเคาะลีฟะฮฺอัล-วะลีด อิบนุ อับดิลมะลิก เคาะลีฟะฮฺลำดับที่ 6

–  พระนางอาอิชะฮฺ เป็นพระชายาในเคาะลีฟะฮฺสุลัยมาน อิบนุ อับดิลมะลิก เคาะลีฟะฮฺลำดับที่ 7

– พระนางอุมมุสะอีด เป็นพระชายาในเคาะลีฟะฮฺยะซีด อิบนุ อับดิลมะลิก (ยะซีดที่ 2) เคาะลีฟะฮฺลำดับที่ 9

– พระนางรุกอยยะฮฺ เป็นพระชายาในเคาะลีฟะฮฺฮิชาม อิบนุ อับดิลมะลิก เคาะลีฟะฮฺลำดับที่ 10

และบิดาของสตรีทั้ง 4 ท่านคือ อับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมรฺ อิบนิ อุษมานก็ย่อมสมควรถูกเรียกว่า พ่อตาของบรรดาเคาะลีฟะฮฺโดยปริยาย