คอลีฟะห์คือผู้รับจ้าง

          ครั้งหนึ่งท่านซาละมะห์ อิบนุ ดีนาร ผู้มีสร้อยว่า อบู ฮาชิม (พ่อของผู้ที่เด็ดเดี่ยว)  ได้เข้าพบท่านมุอาวียะห์ อิบนุ อบีซุฟยาน (ร.ฎ.) และกล่าวขึ้นว่า :  “ศานติจงมีแด่ท่าน โอ้ผู้เป็นลูกจ้าง”  เมื่อผู้คนที่อยู่รายล้อมท่านมุอาวียะห์(ร.ฎ.) ได้ยินเช่นนั้นก็พยายามทักท้วงต่อท่าน อบู ฮาชิมก็ยืนกรานที่จะพูดเช่นนั้น  

          ต่อมาท่านก็ได้หันมายังท่านมุอาวียะห์ (ร.ฎ.) และกล่าวขึ้นว่า : อันที่จริงแล้ว ท่านนั้นเป็นผู้รับจ้างของประชาชาตินี้  พระผู้อภิบาลของท่านนั้นได้ทรงจ้างท่านให้ดูแลคุ้มครองต่อประชาชาตินี้”  ท่านมุอาวียะห์ (ร.ฎ.) ก็มิได้ทักท้วงท่านอบู  ฮาซิมแต่ประการใด เพราะสิ่งที่ท่านอบู ฮาซิมบอกกล่าวนั้นเป็นความจริงอีกทั้งยังเป็นการเตือนสติอีกด้วย

          (คัดจาก ตัรบียะตุ้ล เอาล๊าด ฟิลอิสลาม 1/372)