alisuasaming.org : ถามตอบปัญหาคาใจ

สมาชิกเสวนา => ไฟล์เสียงและวีดีโอ => : admin May 18, 2010, 02:16:10 PM

: ชมคลิปวีดีโอ \"การประชุมสรรหาจุฬาราชมนตรี\"
: admin May 18, 2010, 02:16:10 PM
ช่วงเสนอชื่อ

[video width=420 height=320 type=flash]http://www.4shared.com/embed/292127584/97f7b612[/video]

ดาวน์โหลด (http://www.4shared.com/video/YLZEhlHT/newjula-1.html)
: Re:ชมคลิปวีดีโอ \"การประชุมสรรหาจุฬาราชมนตรี\"
: admin May 20, 2010, 07:47:00 AM
แสดงความคิดเห็นเสนอท่านประธาน เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการ

[video width=420 height=320 type=flash]http://www.4shared.com/embed/293111576/3adde549[/video]

ดาวน์โหลด (http://www.4shared.com/video/HXwW2Nu5/newjula-2.html)


[video width=420 height=320 type=flash]http://www.4shared.com/embed/293279161/76cb4696[/video]

ดาวน์โหลด (http://www.4shared.com/video/pTvexzPr/newjula-3.html)
: Re:ชมคลิปวีดีโอ \"การประชุมสรรหาจุฬาราชมนตรี\"
: admin May 20, 2010, 07:48:50 AM
ประธานปรึกษาฝ่ายกฎหมาย เดินหน้าใช้ระเบียบเดิม

[video width=420 height=320 type=flash]http://www.4shared.com/embed/293289537/678628eb[/video]

ดาวน์โหลด (http://www.4shared.com/video/SyMz5Sok/newjula-4.html)
: Re:ชมคลิปวีดีโอ \"การประชุมสรรหาจุฬาราชมนตรี\"
: admin May 20, 2010, 07:51:20 AM
ผลการสรรหา จากกรรมการสรรหา เหลือ 3 ท่าน

[video width=420 height=320 type=flash]http://www.4shared.com/embed/293320527/82799d24[/video]

ดาวน์โหลด (http://www.4shared.com/video/Zr1NUssN/newjula-5.html)
: Re:ชมคลิปวีดีโอ \"การประชุมสรรหาจุฬาราชมนตรี\"
: admin May 20, 2010, 07:53:45 AM
ผลนับและรวมคะแนนการเลือกจุฬา จากรอบแรก 3 ท่าน ให้เหลือ 1 ท่าน

[video width=420 height=320 type=flash]http://www.4shared.com/embed/293320564/7f1c099a[/video]

ดาวน์โหลด (http://www.4shared.com/video/oaCfAOzc/newjula-6.html)
: Re:ชมคลิปวีดีโอ \"การประชุมสรรหาจุฬาราชมนตรี\"
: admin May 20, 2010, 07:58:02 AM
ประธานประกาศผลการสรรหา จุฬาราชมนตรี คนที่ 18

[video width=420 height=320 type=flash]http://www.4shared.com/embed/293320438/a1fdbc3[/video]

ดาวน์โหลด (http://www.4shared.com/video/5gPpSp82/newjula-7.html)


ท่านจุฬาราชมนตรี ท่าน อาศิส พิทักษ์คุมพล กล่าวขอบคุณ และการกล่าวคำเสนอคำสนอง ให้สัตยาบัน

[video width=420 height=320 type=flash]http://www.4shared.com/embed/293319479/23dc1b0b[/video]

ดาวน์โหลด (http://www.4shared.com/video/c5SHSSWg/newjula-8.html)