หมวด : ซะกาต

หัวข้อ

<< < (6/6)

[1] การแต่งตั้ง (เจ้าหน้าที่เก็บซะกาต)

[2] ซากาตฟิตเราะห์

[3] ผู้มีสิทธิรับซะกาต ในกรณีของผู้มีหนี้สิน

[4] ออกซะกาตฟิตเราะห์เป็นเงินได้ไหม

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version