หมวดหมู่ 14.อัลมัซฮับ (ไม่ฮะรอมสังกัดมัซฮับ) المذهب : اتو تياد حرام برمذهب

กิตาบ-อัลมัซฮับ المذهب : اتو تياد حرام برمذهب
ของท่านชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัลมันดีลี ร.ฮ.